1. Péče o životní prostředí

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Chceme do Vyškova přinést soustředěnou péči o životní prostředí města. Tradicí a charakterem výstavby je dáno, že město Vyškov může být zelené a svěží. Bude-li také čisté a upravené, může být dokonalým místem k životu. Proto chceme využít dostupných ploch k ozelenění města a doplnění vodních prvků zlepšujících mikroklima. Také lépe zpřístupníme rekreační plochy, jako jsou parky uvnitř města a lesní a vodní plochy na jeho okrajích, pěším i cyklistům. Samozřejmě je také třeba ve městě udržovat pořádek. Požadovat od občanů disciplínu je efektivně možné tehdy, když jsou odpadkové koše a kontejnery pro třídění odpadu dobře rozmístěné a často vyprazdňované. A konečně chceme využít veškeré mechanismy, především motivační, ale v případě potřeby i represivní, k potírání zdrojů znečištění. K tomu patří i regulace zdrojů zápachu a znečištění ovzduší.

Náš Vyškov tedy bude realizovat následující kroky:

 • Ozelenění průtahu, zastávek autobusů, volných ploch a míst navržených obyvateli
 • Zřízení nových zelených ploch a odpočinkových zón pro rodiče s dětmi a seniory, úprava provozní doby a zlepšení údržby v Zámecké zahradě
 • Příprava a realizace projektu oživení nábřeží Hané jakožto přirozené zelené páteře města
 • Vyčlenění náležitých prostředků pro údržbu městské zeleně, zálivky a dosazování uschlé a poničené zeleně, kontrola prováděných prací
 • Kvalifikované průběžné ošetřování dlouhověkých listnatých dřevin namísto zbytečného kácení
 • Údržba a péče o městský majetek a mobiliář, nikoliv nahodilé investice a ojedinělé opravy
 • Řešení nevhodných kontejnerových stání a přeplněných kontejnerů, hledání možností snížení cen za svoz jako výsledku třídění odpadu
 • Další podpora třídění komunálního odpadu včetně bioodpadu
 • Přísnější kontrola zdrojů znečištění a zápachu na území města
 • Výstavba nádrží a ploch k zachycení dešťové vody
 • Konec používání jedovatých chemikálií na odplevelování chodníků, dětských hřišť a komunikací
 • Možnost adopce zeleně a drobných kulturních památek
 • Propojení Vyškova a jeho přirozených rekreačních oblastí bezpečnými pěšími cestami a cyklostezkami (za přednostního využití stávajících komunikací)
 • Rozumné omezení dalšího budování průmyslových zón

V těsném sousedství vyškovské hvězdárny a zooparku v Marchanicích má být vystavěna nová výrobní hala. Hvězdárna tak bude ohrožena světelným smogem, zároveň Vyškov přijde o další cenné území se zelení. Město pak bude obklopeno průmyslovými zónami.

Další informace si můžete přečíst na následujících odkazech:

Vyškovské noviny

Zelený Vyškov


V roce 2017 proběhla ve Vyškově druhá etapa revitalizace sídliště Dukelská.  Nová výsadba se ztrácela v záplavě plevelů. Některé plevely i přerůstaly vysazené keře a jalovce.  Část vysazených stromů uschla. K vypletí došlo až po několika urgencích na městském úřadu. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.