6. Vzdělávání a sport

Neformální sdružení občanů města Vyškova

Zodpovědně se postarat o rozvoj základních a mateřských škol, které město zřizuje, je jedním ze základních úkolů města. Nesmí se nechat zaskočit výkyvy v populačním vývoji a musí v této oblasti jednat aktivně a s předstihem. Rolí zřizovatele je také vytvořit podmínky, aby školy mohly nejen přežívat, ale také se rozvíjet a plnit svou výchovnou, vzdělávací a širší sociální funkci v souladu s potřebami doby. Této role se hodláme zodpovědně ujmout a podpořit školy ekonomicky, organizačně i morálně. Vedle navýšení provozních prostředků město otevře další kanály financování, kterými podpoří školy v rozvoji jejich silných stránek, které budou definovány ve shodě učitelů a vedení škol a zástupců obce v příslušných poradních tělesech, tzv. komisích rady města. Komise pro sport a tělovýchovu, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro prevenci kriminality a komise sociální, které jsou nyní upozaděny, budou znovu oživeny a bude jim dán patřičný prostor. Z nástrojů rozvoje školy položíme důraz na sdílení dobré praxe, síťování a sdružování učitelů a podporu učitelů v získávání zkušenosti doma i v zahraničí.

Sport vnímáme především jako nástroj výchovy a rozvoje mládeže a prevenci negativních společenských jevů. Proto bude naší prioritou podpora mládežnického sportu, odstranění překážek pro využívání městských sportovišť občany. Důležité je také zpřístupnění sportovních činností dětem a mládeži bez ekonomických bariér. K tomu všemu je třeba nastavit spravedlivý a naprosto čitelný systém rozdělování peněz sportovním sdružením.

  • Nastavení kapacity mateřských a základních škol podle populačního vývoje
  • Úprava, resp. navýšení provozních prostředků škol
  • Obnovení činnosti příslušných komisí a využití jejich námětů: komise pro sport a tělovýchovu, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro prevenci kriminality a komise sociální
  • Podpora učitelů v získávání zkušeností, včetně zahraničních, podpora sdílení dobré praxe a síťování
  • Umožnit využívání městských sportovních zařízení především pro mládežnický sport
  • Odstranění překážek, které brání užívání městských sportovišť občany a spolky
  • Více peněz na provoz ZŠ a MŠ
  • Podpora mládežnického sportu – spravedlivější systém v rozdělování peněz jednotlivým subjektům

Leave a Reply

Your email address will not be published.