1. Péče o životní prostředí

Chceme do Vyškova přinést soustředěnou péči o životní prostředí města. Tradicí a charakterem výstavby je dáno, že město Vyškov může být zelené a svěží. Bude-li také čisté a upravené, může být dokonalým místem k životu. Proto chceme využít dostupných ploch k ozelenění města a doplnění vodních prvků zlepšujících mikroklima. Také lépe zpřístupníme rekreační plochy, jako jsou parky uvnitř města a lesní a vodní plochy na jeho okrajích, pěším i cyklistům. Samozřejmě je také třeba ve městě udržovat pořádek. Požadovat od občanů disciplínu je efektivně možné tehdy, když jsou odpadkové koše a kontejnery pro třídění odpadu dobře rozmístěné a často vyprazdňované. A konečně chceme využít veškeré mechanismy, především motivační, ale v případě potřeby i represivní, k potírání zdrojů znečištění. K tomu patří i regulace zdrojů zápachu a znečištění ovzduší.

Náš Vyškov tedy bude realizovat následující kroky:

 • Ozelenění průtahu, zastávek autobusů, volných ploch a míst navržených obyvateli
 • Zřízení nových zelených ploch a odpočinkových zón pro rodiče s dětmi a seniory, úprava provozní doby a zlepšení údržby v Zámecké zahradě
 • Příprava a realizace projektu oživení nábřeží Hané jakožto přirozené zelené páteře města
 • Vyčlenění náležitých prostředků pro údržbu městské zeleně, zálivky a dosazování uschlé a poničené zeleně, kontrola prováděných prací
 • Kvalifikované průběžné ošetřování dlouhověkých listnatých dřevin namísto zbytečného kácení
 • Údržba a péče o městský majetek a mobiliář, nikoliv nahodilé investice a ojedinělé opravy
 • Řešení nevhodných kontejnerových stání a přeplněných kontejnerů, hledání možností snížení cen za svoz jako výsledku třídění odpadu
 • Další podpora třídění komunálního odpadu včetně bioodpadu
 • Přísnější kontrola zdrojů znečištění a zápachu na území města
 • Výstavba nádrží a ploch k zachycení dešťové vody
 • Konec používání jedovatých chemikálií na odplevelování chodníků, dětských hřišť a komunikací
 • Možnost adopce zeleně a drobných kulturních památek
 • Propojení Vyškova a jeho přirozených rekreačních oblastí bezpečnými pěšími cestami a cyklostezkami (za přednostního využití stávajících komunikací)
 • Rozumné omezení dalšího budování průmyslových zón

V těsném sousedství vyškovské hvězdárny a zooparku v Marchanicích má být vystavěna nová výrobní hala. Hvězdárna tak bude ohrožena světelným smogem, zároveň Vyškov přijde o další cenné území se zelení. Město pak bude obklopeno průmyslovými zónami.

Další informace si můžete přečíst na následujících odkazech:

Vyškovské noviny

Zelený Vyškov


V roce 2017 proběhla ve Vyškově druhá etapa revitalizace sídliště Dukelská.  Nová výsadba se ztrácela v záplavě plevelů. Některé plevely i přerůstaly vysazené keře a jalovce.  Část vysazených stromů uschla. K vypletí došlo až po několika urgencích na městském úřadu. 

 

2. Kultura, péče o památky

Kultura a rekonstrukce kulturních památek se tradičně dostává na chvost zájmu politických stran a hnutí. Pro letošní rok dokonce město nepožádalo o žádný příspěvek z fondu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  Existují však i další dotační programy, které většina obcí a měst u nás využívá, protože na rekonstrukce památek jim vlastní prostředky nestačí. Touto cestou bychom se chtěli ubírat i my. Vyškov nedisponuje takovým množstvím památek, aby se k těm co má, mohl chovat macešsky.

CHÁTRAJÍCÍ ZÁMEK?  NE, DIVADELNÍ A KONCERTNÍ SÁL!

Víte, že nové křídlo vyškovského zámku bylo vystavěno jako velkorysý kulturní objekt s divadelním sálem? Kanceláře do něj byly vestavěny mnohem později Věříme, že Vyškov si zaslouží reprezentativní koncertní a divadelní prostor, na skvělém místě v centru města, s vyřešeným parkováním. Namísto zbytečné investice z vlastních prostředků města do přístavby Besedního domu obnovme zámecký sál s využitím až 80% financování z fondů na údržbu památek

Zachování historických staveb však nemusí nutně souviset  pouze s objekty zapsanými do seznamu kulturních památek. Příkladem je historická budova zdravotní školy v Dědicích. Většina měst v zahraničí i v tuzemsku by patrně více jak 100 let starou budovu neposlala k zemi, ale snažila by se ji využít. My navrhujeme přestavbu na startovací byty pro mladé a v přízemí služby.
Vyškovu by jistě slušelo větší oživení náměstí či založení tradic, které by byly nějakým způsobem s Vyškovem spjaté – například místními potravinovými produkty či událostmi (v ČR existují slavnosti česneku, piva, mrkve, brambor, draka, Ječmínka apod.).

S kulturou souvisí i činnost organizací zřizovaných městem. Více peněz by mělo směřovat na provoz knihovny, na podporu spolků a místních umělců.

 • Rekonstrukce a využití zámku jako víceúčelového prostoru pro kulturu (za využití dotačních programů)
 • Zachování budovy bývalé zdravotní školy v Dědicích a její přestavba např. na startovací byty a sídlo služeb
 • Odvlhčení budovy a zlepšení akustiky Hřbitovního kostela Panny Marie (Kapucínského kostela)
 • Větší finanční prostředky z rozpočtu na provoz knihovny, pohodlnější židle do kina, případně na skládací židle při akcích na náměstí
 • Podpora spolků i podpora prezentace místních umělců (prostory pro výstavy, hudební a divadelní představení)
 • Oživení centra města, rozšíření a zatraktivnění kulturních akcí na náměstí pro různé věkové kategorie i turisty, umělecká díla v ulicích, využití celého víkendu pro Dny památek

 

3. Doprava a bezpečnost

Stále intenzivnější doprava představuje i ve Vyškově palčivý problém. Z hlediska bezpečnosti obyvatel  by mělo město usilovat o opatření, která by alespoň částečně zmírnila její negativní dopady.  Správa železniční dopravní cesty plánuje rekonstrukci vlakového nádraží, během níž bude vybudován podchod pod kolejištěm – rádi bychom dosáhli protažení podchodu až k Hraničkám. Zamezilo by se tím nežádoucímu pohybu osob na kolejích a lidem z této části města by se zkrátila cesta do centra .

Stávající cyklostezky je potřebné dobudovat, ale pouze tak, aby jejich trasy byly vzájemně propojené a nevedly odnikud nikam.

Velkým problémem ve Vyškově je parkování. Myslíme si, že alespoň částečně by ho mohlo zmírnit zavedení rezidentního parkování – jistota pro ty, kteří v místě bydlí. Do budoucna však bude muset město přikročit k daleko větším investicím a budovat buď podzemní garáže, nebo parkovací domy.

 • Protažení plánovaného podchodu pod vlakovým nádražím k Hraničkám
 • Dobudování cyklostezek (ovšem smysluplných tras!)
 • Dobudování chybějících přechodů v některých částech města (Dědice, Křečkovice)
 • Řešení dopravy z Dědic v době dopravní špičky
 • Zavedení rezidentního parkování
 • Strážníci v ulicích

4. Zdraví, rodinná a sociální politika

Sociální politika se dotýká nás všech, ať se nacházíme v jakékoliv životní fázi.
Domníváme se, že předškolní vzdělávání (MŠ), aby naplňovalo svůj smysl, je vhodné až od tří let a pro mladší děti ve věku 1 – 3 roky je nutné zřídit dětská centra nebo skupiny. Některé zde již fungují a vznik dalších budeme iniciovat.

Pro posilování rodinných a sousedských vazeb bychom rádi podpořili to, co už v některých městech úspěšně funguje  – a sice vznik komunitní zahrady, což je prostor, kde lidé společně tráví čas péčí o zeleninu, bylinky, květiny a posilují tím tak přátelské a sousedské vztahy.

Především bychom se chtěli ovšem zaměřit na to, jak zajistit v našem městě další vhodné zařízení pro důstojný život ve stáří. Jsme přesvědčeni, že k tomuto účelu není třeba bourat budovu bývalé zdravotnické školy v Dědicích, jak to navrhuje současné vedení města a jak to předkládá k posouzení veřejnosti. Svojí polohou v centru obce – u frekventované silnice – a možnostmi parkování není vhodnou lokalitou pro takové zařízení. Jako lepší varianta se nám jeví zřídit domov pro seniory v klidnější, spíše okrajové části města. A především bychom se všemi možnými prostředky chtěli zasadit o ulehčení a maximální podporu těm, kteří se o svého seniora rozhodnou pečovat v domácím prostředí, což je pro psychickou pohodu starších lidí nesmírně důležité.

 • Další prohlubování bezbariérovosti, ulehčení života handicapovaným, seniorům i matkám s kočárky
 • Navýšení kapacity a financí u terénních sociálních služeb pro seniory
 • Výstavba domova pro seniory ve vhodné lokalitě
 • Podpora dětských center a dětských skupin (děti 1+)
 • Vznik komunitní zahrady

5. Komunální politika a rozvoj města

Další rozvoj města, to je problém, kde Vyškov opravdu hodně “tlačí bota“. Máme spoustu průmyslových zón a patrně (a zde v současnosti nutno říci bohužel) přibudou další. Kdo v nich ale bude pracovat? Již stávající podniky se potýkají s nedostatkem pracovníků. Proto jsme přesvědčeni, že důležitější otázkou než vytváření pracovních míst je v současnosti úbytek obyvatelstva způsobený nedostatkem bytů a zasíťovaných parcel  určených k individuální výstavbě. Chceme, aby město aktivně vyhledávalo a vykupovalo vhodné pozemky a následně samo či pomocí developerských firem je připravilo pro výstavbu domů. Je nutné ve městě udržet obyvatele, vždyť okolní obce se rozvíjejí a Vyškov se zmenšuje! Kdo by také chtěl žít ve městě bez zeleně obklíčeném průmyslovými zónami?

Nejsme spokojeni se stávající podobou městského rozpočtu plného nesrozumitelných oddílů a kolonek. Chceme prosadit přehledný, tzv. rozklikávací rozpočet, kde je možné dohledat i nejzákladnější položky. Současně chceme obnovit internetové přenosy ze zasedání zastupitelstva. To už jsme u otázky komunikace s obyvateli města – takové, která by měla podobu komunikace dvou partnerů, a nikoli tradičního dělení na „my“ a „oni“.

Chceme spravedlivější a přehlednější proces udělování dotací z městského rozpočtu, který by měl být určován potřebami města, ale zároveň i kvalitou a šíří předkládaných žádostí či projektů tak, aby dotace pokryly celé spektrum potřeb občanů a nevznikal dojem, že směřují jen do určitých oblastí.

 • Oživení komunikace s občany (i na sociálních sítích!), průzkumy názorů při velkých investicích a rekonstrukcích
 • Průhlednost finančních toků, rozklikávací rozpočet, dohledatelné zápisy schůzí na webových stránkách, prostor ve Vyškovském zpravodaji občanům i opozici
 • Výkup a zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu
 • Oživení činnosti komisí rady města
 • Osadní výbory – jeden z nejdůležitějších partnerů radnice, jemuž je třeba důsledně naslouchat
 • Nalezení prostor pro komunitní centrum
 • Lepší nastavení kritérií pro dotace z městského rozpočtu
 • Spolupráce s Úřadem práce ČR na postupné změně struktury  zaměstnanosti z jednostranné orientace na dělnické obory a z toho plynoucí strukturální nezaměstnanosti vysokoškoláků

6. Vzdělávání a sport

Zodpovědně se postarat o rozvoj základních a mateřských škol, které město zřizuje, je jedním ze základních úkolů města. Nesmí se nechat zaskočit výkyvy v populačním vývoji a musí v této oblasti jednat aktivně a s předstihem. Rolí zřizovatele je také vytvořit podmínky, aby školy mohly nejen přežívat, ale také se rozvíjet a plnit svou výchovnou, vzdělávací a širší sociální funkci v souladu s potřebami doby. Této role se hodláme zodpovědně ujmout a podpořit školy ekonomicky, organizačně i morálně. Vedle navýšení provozních prostředků město otevře další kanály financování, kterými podpoří školy v rozvoji jejich silných stránek, které budou definovány ve shodě učitelů a vedení škol a zástupců obce v příslušných poradních tělesech, tzv. komisích rady města. Komise pro sport a tělovýchovu, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro prevenci kriminality a komise sociální, které jsou nyní upozaděny, budou znovu oživeny a bude jim dán patřičný prostor. Z nástrojů rozvoje školy položíme důraz na sdílení dobré praxe, síťování a sdružování učitelů a podporu učitelů v získávání zkušenosti doma i v zahraničí.

Sport vnímáme především jako nástroj výchovy a rozvoje mládeže a prevenci negativních společenských jevů. Proto bude naší prioritou podpora mládežnického sportu, odstranění překážek pro využívání městských sportovišť občany. Důležité je také zpřístupnění sportovních činností dětem a mládeži bez ekonomických bariér. K tomu všemu je třeba nastavit spravedlivý a naprosto čitelný systém rozdělování peněz sportovním sdružením.

 • Nastavení kapacity mateřských a základních škol podle populačního vývoje
 • Úprava, resp. navýšení provozních prostředků škol
 • Obnovení činnosti příslušných komisí a využití jejich námětů: komise pro sport a tělovýchovu, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro prevenci kriminality a komise sociální
 • Podpora učitelů v získávání zkušeností, včetně zahraničních, podpora sdílení dobré praxe a síťování
 • Umožnit využívání městských sportovních zařízení především pro mládežnický sport
 • Odstranění překážek, které brání užívání městských sportovišť občany a spolky
 • Více peněz na provoz ZŠ a MŠ
 • Podpora mládežnického sportu – spravedlivější systém v rozdělování peněz jednotlivým subjektům